ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Жалба на закључак наручиоца

О жалби на закључак наручиоца одлучује Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). Закључак доноси наручилац када у поступку претходне провере утврди да нису испуњени потребнe процеснe претпоставке да би се одлучивало о основаности захтева за заштиту права. Процесне претпоставке се односе на благовременост захтева за заштиту права, затим на активну легитимацију лица које подноси захтев за заштиту права и на обавезну садржину захтева за заштиту права.

Наручилац одлучује о захтеву за заштиту права у форми закључка у следећим случајевима:

Закључак којим одбацује захтев за заштиту права као као неблаговремен, наручилац доноси када утврди да је захтев за заштиту права поднет по истеку законског рока.

Закључак којим одбацује захтев за заштиту права због недостатка активне легитимације, наручилац доноси када утврди да је захтев за заштиту права поднело лице које нема активну легитимацију.

Закључак којим одбацује захтев за заштиту права као непотпун, наручилац доноси када утврди да захтев за заштиту права не садржи обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама.

Против сваког од наведених закључака може се поднети жалба Републичкој комисији и то у року од три дана од дана пријема закључка, док се копија жалбе увек истовремено доставља наручиоцу.

У случају да је поднета жалба наручилац је дужан да у року од три дана достави Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Републичка комисија, ако утврди да је жалба поднета благовремено и од стране овлашћеног лица, решењем потврђује или поништава закључак наручиоца.

Републичка комисија је дужна да образложи своју одлуку и може да наручиоцу наложи предузимање одређених радњи у року од најдуже 25 дана у сврху правилног и законитог окончања конкретног поступка јавне набавке.

О жалби против закључка наручиоца Републичка комисија је дужна да одлучи у року од осам дана од дана пријема жалбе, односно пријема документације из поступка јавне набавке коју наручилац доставља ради одлучивања о жалби.

Пре доношења одлуке о жалби против закључка Републичка комисија може да тражи додатну документацију, податке, објашњења и мишљења од наручиоца, подносиоца захтева или других учесника у поступку, Управе за јавне набавке и других лица и да оствари увид у остале документе код странака у поступку јавне набавке, као и да прикупи друге податке за доношење одлуке.

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење