Aktuelnosti

21. 03. 2014

Učešće predstavnika Republičke komisije u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji

Učešće predstavnika Republičke komisije u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji

Sedam predstavnika Republičke komisije imenovano je za članove pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji, u okviru pregovaračkog ...

03. 02. 2014

Radna poseta državnim organima Republike Slovenije

Radna poseta državnim organima Republike Slovenije

Šestočlna delegacija Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je ostvarujući međunarodnu saradnju u organizaciji Evropske komisije (TAIEX-a - Technical ...

09. 01. 2014

Značajno uvećanje broja primljenih predmeta u Republičkoj komisiji

Značajno uvećanje broja primljenih predmeta u Republičkoj komisiji

Analizom postignutih radnih rezultata Republičke komisije u prethodnom periodu, ustanovljeno je da se svake godine beleži konstantan i veoma značajan porast broja primljenih ...

Bannercenter Odluke

Načelni pravni stavovi

Ukoliko naručilac, primenom člana 153. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama, rešenjem usvoji podneti zahtev za zaštitu prava, postupak zaštite prava se ne može nastaviti pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Međutim, podnosilac tog zahteva ima pravo da podnese novi zahtev za zaštitu prava kojim će osporiti radnje u postupku javne nabavke koje će naručilac preduzeti posle donošenja pomenutog rešenja o usvajanju zahteva za zaštitu prava. Ukoliko je podnetim zahtevom za zaštitu prava osporena sadržina konkursne dokumetnacije ili poziva za podnošenje ponuda, odnosno prijava, a naručilac rešenjem kojim usvoji zahtev za zaštitu prava kao osnovane oceni samo pojedine navode podnosioca zahteva, podnosilac ima pravo da podnese zahtev za zaštitu prava koji će imati istu sadržinu u pogledu onih navoda koje naručilac nije razmatrao ili ih je u rešenju ocenio kao neosnovane.

Obrazloženje

Ukoliko ponuđač ili podnosilac prijave uz ponudu ili prijavu ne dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, naručilac je dužan da proveri da li su ta lica upisana u registar ponuđača koji je, u skladu sa odredbama člana 78. Zakona o javnim nabavkama, dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre, bez obzira da li su ta lica u svojoj ponudi ili prijavi navela podatke o upisu u taj registar. U tom slučaju, smatraće se da su ispunjeni navedeni uslovi ukoliko su ponuđač ili podnosilac prijave upisani u registar ponuđača pre proteka roka za podnošenje ponuda u konkretnom postupku javne nabavke, što je naručilac, takođe, dužan da proveri.

Obrazloženje

Kao elemente kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda iz člana 85. stav 2. Zakona o javnim nabavkama naručilac može da koristi samo one elemente koji se odnose na izvršenje konkretnog ugovora o javnoj nabavci. Dakle, kao elementi kriterijuma ne mogu se koristiti oni elementi koji se odnose na realizaciju nekih drugih, ranije zaključenih ugovora koje je izvršavao ponuđač, kao ni ostale okolnosti koje nisu u vezi sa izvršenjem konkretnog ugovora o javnoj nabavci.

Obrazloženje