Pomozite Srbiji Mailing list Izve�taji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o listi ve�taka za javne nabavke Pravilnik o listi ve�taka za javne nabavke Pravilnik o listi ve�taka za javne nabavke Plan integriteta
Publikacije

Aktuelnosti

20. 10. 2014

Održana regionalna konferencija državnih organa čija se nadležnost odnosi na zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Održana regionalna konferencija državnih organa čija se nadležnost odnosi na zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Na inicijativu Republičke komisije za ostvarivanjem međunarodne saradnje, zahvaljujući podršci projekta UNDP-a „Unapređenje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama“ ...

20. 10. 2014

Omogućena uplata takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz inostranstva

Omogućena uplata takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz inostranstva

Republička komisija je u saradnji sa Ministarstvom finansija i Narodnom Bankom Srbije omogućila uplatu takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz inostranstva, a detaljne ...

16. 10. 2014

Republička komisija unapredila način praćenja pravne prakse

Republička komisija unapredila način praćenja pravne prakse

U nastojanju da stručnoj javnosti u što većoj meri učini dostupnim relevantne podatke o svom radu, Republička komisija je omogućila funkcionisanje liste elektronskih adresa ...

09. 10. 2014

Organizovana stručna radionica iz oblasti javno privatnog partnerstva

Organizovana stručna radionica iz oblasti javno privatnog partnerstva

Republička komisija je ostvarujući međunarodnu saradnju sa Agencijom za javno privatno partnerstvo Republike Hrvatske, održala stručnu radionicu na temu: „Predstavljanje projektnih ...

Bannercenter Odluke

Načelni pravni stavovi

Ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u mogućnosti da utvrdi stvarnu sadržinu ponude u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Činjenica da ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom, predstavlja razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama budući da potpisivanje modela ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem i iskazivanje namere ponuđača da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci. Ukoliko obaveza potpisivanja poslednje strane modela ugovora kao sastavnog dela ponude nije predviđena predmetnom konkursnom dokumentacijom, naručilac će pre nego što pristupi stručnoj oceni ponuda, primenom člana 93. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, tražiti od ponuđača koji nisu potpisali poslednju stranu modela ugovora da se izjasne da li su u svemu saglasni sa modelom ugovora i da li prihvataju da u slučaju da im se dodeli ugovor, isti zaključe u svemu u skladu sa modelom ugovora iz predmetne konkursne dokumentacije.

Obrazloženje

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude dobra domaćeg porekla, već će se smatrati da su svi navedeni ponuđači ponudili dobra domaćeg porekla.

Obrazloženje