Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Aktuelnosti

21. 10. 2015

Saopštenje za javnost Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Saopštenje za javnost Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Povodom informacija koje su objavljene u sredstvima javnog informisanja, u vezi sa postupkom javne nabavke rekonstrukcije Muzeja savremene umetnosti, obaveštavamo Vas o sledećem ...

24. 09. 2015

Konferencija Privredne komore Srbije "Poglavlje 5 - o čemu pregovaramo?"

Konferencija Privredne komore Srbije "Poglavlje 5 - o čemu pregovaramo?"

Interes srpske privrede je da proces javnih nabavki bude u skladu sa evropskom tradicijom, da se poveća transparentnost postupaka i ojača konkurencija, preduslov tržišne privrede ...

17. 09. 2015

62. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

62. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održanoj van sedišta Narodne skupštine, u prostorijama Republičke komisije za zaštitu ...

10. 07. 2015

Objavljena zbirka odabranih odluka iz Republike Srbije, Republike Hrvatske i Republike Slovenije

Objavljena zbirka odabranih odluka iz Republike Srbije, Republike Hrvatske i Republike Slovenije

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je, u okviru projekta Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) „Unapređenje mehanizama odgovornosti u ...

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Načelni pravni stavovi

Ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u mogućnosti da utvrdi stvarnu sadržinu ponude u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Činjenica da ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom, predstavlja razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama budući da potpisivanje modela ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem i iskazivanje namere ponuđača da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci. Ukoliko obaveza potpisivanja poslednje strane modela ugovora kao sastavnog dela ponude nije predviđena predmetnom konkursnom dokumentacijom, naručilac će pre nego što pristupi stručnoj oceni ponuda, primenom člana 93. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, tražiti od ponuđača koji nisu potpisali poslednju stranu modela ugovora da se izjasne da li su u svemu saglasni sa modelom ugovora i da li prihvataju da u slučaju da im se dodeli ugovor, isti zaključe u svemu u skladu sa modelom ugovora iz predmetne konkursne dokumentacije.

Obrazloženje

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude dobra domaćeg porekla, već će se smatrati da su svi navedeni ponuđači ponudili dobra domaćeg porekla.

Obrazloženje