Projekat UNDP i Republicke komisije Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Aktuelnosti

04. 03. 2015

Novi račun za uplatu takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava

Novi račun za uplatu takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je radi povećanja efikasnosti u radu, pored postojećeg, otvorila i evidencioni račun za uplatu takse za podnošenje ...

04. 03. 2015

Učešće predstavnika Republičke komisije na regionalnoj stručnoj konferenciji

Učešće predstavnika Republičke komisije na regionalnoj stručnoj konferenciji

Regionalna dvodnevna konferencija Zapadnog Balkana o temi „Javne nabavke – ključna strateška funkcija dobrog upravljanja“, održana je u Sarajevu 24. i 25. februara 2015. godine ...

12. 02. 2015

Radionice u oblasti javno-privatnog partnerstva

Radionice u oblasti javno-privatnog partnerstva

U okviru „Projekta razvojne pomoći Republici Srbiji u oblasti JPP-a“, čiji su nosioci Republička komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Agencija za JPP Republike ...

06. 02. 2015

Novi način pretrage odluka Republičke komisije

Novi način pretrage odluka Republičke komisije

Republička komisija je razvila novi način pretrage objavljenih odluka na svojoj internet stranici koji ima za cilj da pravnu praksu ovog državnog organa na efikasan način ...

Bannercenter Odluke

Načelni pravni stavovi

Ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u mogućnosti da utvrdi stvarnu sadržinu ponude u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Činjenica da ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom, predstavlja razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama budući da potpisivanje modela ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem i iskazivanje namere ponuđača da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci. Ukoliko obaveza potpisivanja poslednje strane modela ugovora kao sastavnog dela ponude nije predviđena predmetnom konkursnom dokumentacijom, naručilac će pre nego što pristupi stručnoj oceni ponuda, primenom člana 93. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, tražiti od ponuđača koji nisu potpisali poslednju stranu modela ugovora da se izjasne da li su u svemu saglasni sa modelom ugovora i da li prihvataju da u slučaju da im se dodeli ugovor, isti zaključe u svemu u skladu sa modelom ugovora iz predmetne konkursne dokumentacije.

Obrazloženje

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude dobra domaćeg porekla, već će se smatrati da su svi navedeni ponuđači ponudili dobra domaćeg porekla.

Obrazloženje