Pomozite Srbiji Izve�taji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o listi ve�taka za javne nabavke Pravilnik o listi ve�taka za javne nabavke Pravilnik o listi ve�taka za javne nabavke Plan integriteta
Publikacije

Aktuelnosti

29. 09. 2014

Informacija o promeni radnog vremena

Informacija o promeni radnog vremena

Imajući u vidu da je 26.05.2014. godine određeno da se rad u Republičkoj komisiji obavlja svakog radnog dana nakon isteka radnog vremena u trajanju od jednog sata, odnosno ...

22. 09. 2014

Održana 7. Regionalna IPA konferencija o javnim  nabavkama u organizaciji  SIGMA-e

Održana 7. Regionalna IPA konferencija o javnim nabavkama u organizaciji SIGMA-e

U Valoni (Albanija), 9-10. septembra 2014., održana je dvodnevna konferencija o javnim nabavkama u organizaciji SIGMA-e na kojoj su učestvovali predstavnici tela nadležnih ...

04. 09. 2014

Održana završna radionica u oblasti kontrole javnih nabavki u organizaciji OLAF-a

Održana završna radionica u oblasti kontrole javnih nabavki u organizaciji OLAF-a

U Budimpešti je održana završna radionica iz oblasti kontrole javnih nabavki u organizaciji Evropske kancelarije za borbu protiv finansijskih prevara (OLAF), u okviru Hercule ...

06. 08. 2014

Učešće predstavnika Republičke komisije na dvodnevnoj obuci iz oblasti kontrole javnih nabavki

Učešće predstavnika Republičke komisije na dvodnevnoj obuci iz oblasti kontrole javnih nabavki

Predstavnici Republičke komisije boravili su u Budimpešti na dvodnevnoj obuci iz oblasti kontrole javnih nabavki u organizaciji Evropske kancelarije za borbu protiv prevara ...

Bannercenter Odluke

Načelni pravni stavovi

Ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u mogućnosti da utvrdi stvarnu sadržinu ponude u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Činjenica da ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom, predstavlja razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama budući da potpisivanje modela ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem i iskazivanje namere ponuđača da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci. Ukoliko obaveza potpisivanja poslednje strane modela ugovora kao sastavnog dela ponude nije predviđena predmetnom konkursnom dokumentacijom, naručilac će pre nego što pristupi stručnoj oceni ponuda, primenom člana 93. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, tražiti od ponuđača koji nisu potpisali poslednju stranu modela ugovora da se izjasne da li su u svemu saglasni sa modelom ugovora i da li prihvataju da u slučaju da im se dodeli ugovor, isti zaključe u svemu u skladu sa modelom ugovora iz predmetne konkursne dokumentacije.

Obrazloženje

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude dobra domaćeg porekla, već će se smatrati da su svi navedeni ponuđači ponudili dobra domaćeg porekla.

Obrazloženje