Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Aktuelnosti

01. 07. 2015

Značajno uvećanje broja primljenih predmeta u Republičkoj komisiji

Značajno uvećanje broja primljenih predmeta u Republičkoj komisiji

Republička komisija je u junu 2015. godine primila 266 zahteva za zaštitu prava ...

23. 06. 2015

Sastanak o javnim nabavkama u organizaciji Misije OEBS

Sastanak o javnim nabavkama u organizaciji Misije OEBS

Predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki su učestvovali na dvodnevnom sastanku o javnim nabavkama, koji je, u organizaciji Misije OEBS-a ...

22. 06. 2015

SIGMA – kontinuirana saradnja sa Republičkom komisijom

SIGMA – kontinuirana saradnja sa Republičkom komisijom

Dana 22.06.2015. godine, u organizaciji i uz podršku programa SIGMA Republičkoj komisiji, predstavljene su analize iz oblasti javnih nabavki, koje su izrađene od strane angažovanih ...

19. 06. 2015

Radna poseta institucijama Republike Hrvatske u oblasti zaštite prava i javno – privatnog partnerstva i koncesija

Radna poseta institucijama Republike Hrvatske u oblasti zaštite prava i javno – privatnog partnerstva i koncesija

Predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki su, u okviru projektne podrške OEBS-a, 18. i 19.06. 2015. godine, posetili Državnu komisiju za ...

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava

Načelni pravni stavovi

Ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u mogućnosti da utvrdi stvarnu sadržinu ponude u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Činjenica da ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom, predstavlja razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama budući da potpisivanje modela ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem i iskazivanje namere ponuđača da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci. Ukoliko obaveza potpisivanja poslednje strane modela ugovora kao sastavnog dela ponude nije predviđena predmetnom konkursnom dokumentacijom, naručilac će pre nego što pristupi stručnoj oceni ponuda, primenom člana 93. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, tražiti od ponuđača koji nisu potpisali poslednju stranu modela ugovora da se izjasne da li su u svemu saglasni sa modelom ugovora i da li prihvataju da u slučaju da im se dodeli ugovor, isti zaključe u svemu u skladu sa modelom ugovora iz predmetne konkursne dokumentacije.

Obrazloženje

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude dobra domaćeg porekla, već će se smatrati da su svi navedeni ponuđači ponudili dobra domaćeg porekla.

Obrazloženje