Заштита права

Упутство за претраживање одлука Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Упутство за претраживање одлука на интернет страници
Републичке комисије
за заштиту права у поступцима јавних набавки

На овој страници интернет презентације Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија) објављује одлуке које је донела почев од 12.10.2010. године када је постала самосталан и независан орган Републике Србије.

          Опште напомене за претрагу одлука:
1. Уколико постоји потреба да се, приликом претраживања одлука Републичке комисије помоћу филтара који садрже падајући мени, поништи избор опције која је претходно изабрана, то можете урадити тако што ћете изабрати прву опцију из менија која је означена са три цртице: - - - .
2. Филтeри за претрагу одлука код којих је потребно укуцати текст нису осетљиви на велика и мала слова, што значи да није потребно водити рачуна да ли се текст куца великим или малим словима, у оба случаја резултат претраге ће бити исти.
3. Све изабране опције у оквиру понуђених филтера се могу избрисати кликом на дугме „Обриши“.

          Посебне напомене за претрагу одлука:
          На врху странице налазе се филтeри помоћу којих се може вршити претрага одлука Републичке комисије.

01 Filteri

          Филтер „Врста одлуке“ омогућава разврставање одлука према томе да ли се ради о Решењу или о Закључку Републичке комисије, на тај начин што се у падајућем менију изабере одговарајућа опција, а затим кликне на дугме „Примени филтер“ или на дугме „Ентер“ на тастатури.

02 Vrsta odluke

          Филтер „Број одлуке“ омогућава претраживање одлука по броју под којим је заведена у електронској бази података о предметима Републичке комисије, а који је наведен у заглављу одлуке. Претрага се може вршити тако што се упише цео број одлуке (на пример: 4-00-1409/2014), а затим кликне на дугме „Примени филтер“ или на дугме „Ентер“ на тастатури, што значи да ће се као резултат приказати само једна одлука Републичке комисије која је заведена под тим бројем. Уколико се упише само први део броја одлуке (на пример 4-00-1409) као резултат приказаће се и одлуке из ранијих година (на пример 4-00-1409/2012, 4-00-1409/2010 и слично).

03 Broj odluke

          Филтер „Датум одлуке“ омогућава претраживање одлука према датуму када је иста донета на седници Републичке комисије, а који је наведен у заглављу одлуке. Претрага се врши тако што се у поља филтра упише одређени временски интервал, односно датум почетка и датум краја жељеног интервала и то у формату дд.мм.гггг, што значи да се прво куца број дана, затим број месеца и на крају број године. Затим се кликне на дугме „Примени филтер“ или на дугме „Ентер“ на тастатури. Уколико желите да као резултат добијете списак одлука које су донете у току једног дана потребно је да у оба поља филтра укуцате исти тј. жељени датум.

04 Datum

          Филтер „Наручилац“ омогућава претрагу одлука Републичке комисије по називу наручиоца. У поље филтeра можете укуцати пун назив наручиоца или само део назива наручиоца, а затим кликните на дугме „Примени филтер“ или на дугме „Ентер“ на тастатури. Уколико укуцате само део назива наручиоца као резултат приказаће се све одлуке код којих наручилац у свом називу садржи наведени део назива. На пример, ако укуцате: „специјална болница“ као резултат на екрану ће се приказати одлуке код којих је наручилац Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" или Специјална болница "Свети Сава" Београд или Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача итд. Ако је назив наручиоца у латиничном писму и приликом претраге потребно је куцати у латиничном писму и обрнуто, ако је назив наручиоца у ћириличном писму претрагу је потребно вршити у ћириличном писму.
          Препорука је да се претрага врши по делу назива наручиоца због различитог навођења назива наручиоца на документима која стижу у Републичку комисију као и због могућих словних грешака.

05 Narucilac

          Филтер „Подносилац захтева“ омогућава претрагу одлука по називу подносиоца захтева. Претрага помоћу овог филтeра врши се на исти начин као и помоћу филтeра „Наручилац“.

06 Podnosilac

          Филтер „Опис предмета“ омогућава претраживање одлука по предмету јавне набавке на тај начин што се у поље филтра укуца део описа предмета, а затим кликне на дугме „Примени филтер“ или на дугме „Ентер“ на тастатури. Опис предмета јавне набавке се у електронску базу података о предметима уноси у ћириличном писму, те је стога и претрагу потребно вршити у ћириличном писму. Узимајући у обзир да је опис предмета јавне набавке произвољан и да се том приликом користе различити падежи, препорука је да се претрага врши на тај начин што се у поље филтeра укуца само корен речи (на пример ако је потребно да се као резултат на екрану прикажу одлуке код којих је предмет набавка канцеларијског материјала, најбоље је укуцати „канцеларијск“ јер ће се у том случају на екрану приказати и одлука чији је опис предмета „Канцеларијски материјал“ као и одлука чији је опис предмета „Набавка канцеларијског материјала“ као и све остале одлуке чији опис предмета садржи део речи „канцеларијск“.) Када се претрага врши на тај начин што се укуцава само корен речи могуће је укуцати само једну реч да би се добио резултат претраге.

07 Opis

          Филтер „Фаза поступка“ омогућава разврставање одлука према томе да ли је одлука донета у фази пре (када су оспорени: врста поступка, позив за подношење понуда или конкурсна документација) или после одлуке наручиоца (када су оспорени: одлука о додели уговора, одлука о обустави или одлука о признавању квалификације, као и радње које претходе доношењу тих одлука, а наручилац их спроводи после протека рока за подношење понуда, као што је отварање понуда), на тај начин што се у падајућем менију изабере одговарајућа опција, а затим кликне на дугме „Примени филтер“ или на дугме „Ентер“ на тастатури.

08 Faza

          Претрага одлука Републичке комисије може се вршити и по правном основу помоћу групе филтара: „Правни основ“, „Члан“, „Став“, „Тачка“ и „Пракса“. Филтери „Правни основ“, „Члан“, „Став“, и „Тачка“ уведени су у електронску базу података о предметима Републичке комисије дана 01.08.2014. године, тако да се помоћу њих могу претраживати само одлуке донете након тог датума. Филтер „Пракса“ уведен је у електронску базу података о предметима Републичке комисије дана 01.12.2014. године, тако да се помоћу њега могу претраживати само одлуке донете након наведеног датума. Ових пет филтера су међусобно повезани, тако да се претрага помоћу њих може вршити на следећи начин:

- најпре се помоћу филтера „Правни основ“ изабере Закон или подзаконски акт (правилник, одлука или уредба) по којем је одлука донета на тај начин што се изабере одговарајућа опција из падајућег менија (на пример: ЗЈН/2012). Опције у падајућем менију овог филтера не садрже све Законе и подзаконска акта који могу бити у примени у поступку јавне набавке, већ само оне који су садржани у већ објављеним одлукама Републичке комисије. Након тога можете кликнути на дугме „Примени филтер“ или на дугме „Ентер“ на тастатури и као резултат на екрану ће се приказати све одлуке донете по ЗЈН/2012.

09 Pravni osnov

- уколико желите да сузите претрагу потребно је да поред изабраног закона изаберете и одређени члан тог закона, односно да у поље филтера „Члан“ укуцате број одређеног члана (на пример 76). Резултат претраге биће све одлуке донете на основу члана 76 из ЗЈН/2012.

10 Clan


- да бисте даље сузили претрагу поред закона и члана потребно је укуцати и број става у поље филтера „Став“ (на пример 2), а још више претрагу можете сузити ако поред свега напред наведеног укуцате и број тачке у поље филтера „Тачка“.

11 Stav

          Филтер „Пракса“ уведен је у електронску базу података о предметима Републичке комисије дана 01.12.2014. године, тако да се помоћу њега могу претраживати само одлуке донете након наведеног датума. Овај филтер садржи падајући мени у којем опција која ће се приказати зависи од тога који је од претходних филтера („Правни основ“, „Члан“, „Став“, и „Тачка“) примењен, као и од садржаја који сте укуцали у њих. Филтер „Пракса“ садржи кратак опис неких карактеристичних правних ситуација у  оквиру појединих одредби код којих је могуће појављивање више таквих различитих ситуација, због чега претрага преко „Члана“, „“Става“ и „Тачке“ још увек није довољно прецизна.Филтери „Правни основ“, „Члан“ и „Став“ се морају обавезно применити да би се у падајућем менију филтера „Пракса“ приказао садржај, односно одређен број опција. На пример, ако сте у поље филтра „Правни основ“ укуцали ЗЈН/2012, у поље филтра „Члан“ 106, а у поље филтра „Став“ 1 у падајућем менију филтера „Пракса“ приказаће се следеће опције:
          1) банкарска гаранција као тражено средство обезбеђења
          2) меница као тражено средство обезбеђења
          3) наручилац у износ средства обезбеђења урачунава вредност понуде са ПДВ-ом
          4) рок важења средства обезбеђења краћи од траженог
          5) средство обезбеђења не покрива тражени износ у односу на вредност понуде
          6) понуђач није потписао све саставне делове понуде (нпр. образац понуде, модел уговора итд.)
          7) релевантни подаци различито наведени у појединим деловима понуде
          8) тражени податак наведен у неком другом делу понуде (нпр. образац понуде, модел уговора итд.).

12 Praksa

          Међутим, ако поред претходно наведена три филтера примените и филтер „Тачка“ односно у његово поље укуцате рецимо 3, у падајућем менију филтера „Пракса“ сузиће се избор опција тако да ће се приказати следеће опције које се специфично везују баш за ту тачку одредбе:
          1) банкарска гаранција као тражено средство обезбеђења
          2) меница као тражено средство обезбеђења
          3) наручилац у износ средства обезбеђења урачунава вредност понуде са ПДВ-ом
          4) рок важења средства обезбеђења краћи од траженог
          5) средство обезбеђења не покрива тражени износ у односу на вредност понуде.

          Уколико у неки од обавезних филтера не укуцате ништа, падајући мени филтера „Пракса“ остаће празан. Такође, да би се у падајућем менију филтера „Пракса“ приказале опције потребно је водити рачуна да се обавезни филтри примењују по следећем редоследу: најпре филтер „Правни основ“, затим филтер „Члан“ и на крају филтер „Став“. Након што изаберете жељену опцију из падајућег менија кликните на дугме „Примени филтер“ или на дугме „Ентер“ на тастатури и на екрану ће се приказати све одлуке Републичке комисије донете на основу изабраног закона, става, члана, тачке и праксе.
          У случају да не примените ниједан од филтера „Правни основ“, „Члан“, „Став“, и „Тачка“ у падајућем менију филтера „Пракса“ неће се приказати ниједна опција.
          Филтери „Правни основ“, „Члан“, „Став“, и „Тачка“ могу се примењивати и независно један од другог. На пример, ако примените само филтер „Члан“ а не изаберете правни основ, став и тачку, као резултат на екрану ће се приказати све одлуке које су донете на основу изабраног члана без обзира да ли тај члан припада ЗЈН/2012, ЗЈН/2008 или неком од подзаконских аката.

13 Praksa2

          Филтер „Кључне речи“ омогућује да се претрага одлука Републичке комисије врши према кључним речима које су садржане у тексту одлуке. Претрагу је најбоље вршити тако што ћете у поље филтера укуцати корен једне или више речи (на пример: конкурсн документац). На тај начин као резултат на екрану ће се приказати све одлуке које садрже речи конкурсна документација, конкурсној документацији, конкурсну документацију и слично. Као резултат приказаће се одлуке које садрже обе наведене речи, али и одлуке које садрже само једну од наведених речи.
          Уколико желите да као резултат претраге добијете само одлуке које садрже тачно одређен текст (на пример: усваја се захтев за заштиту права) потребно је жељени текст укуцати у поље филтера под знацима навода („усваја се захтев за заштиту права“).
          Претрагу помоћу филтера „Кључне речи“ потребно је вршити у ћириличном писму.

14 Kljucne
(dd.mm.yyyy)

Врста одлуке Број одлуке Датум одлуке Наручилац Подносилац захтева Документ за преузимање
Решење 4-00-801/2017 28. 07. 2017 ЈП Електропривреда Србије ГАТ д.о.о. Нови Сад

Преузми

Решење 4-00-844/2017 26. 07. 2017 Општина Велика Плана ГАТ д.о.о. Нови Сад

Преузми

Решење 4-00-556/2017 26. 07. 2017 Државни универзитет Нови Пазар Damiba trade Beograd

Преузми

Решење 4-00-527/2017 26. 07. 2017 Општинска управа Општине Жабари Ласта Београд

Преузми

Решење 4-00-676/2017 26. 07. 2017 ЈП ЕПС Београд тело за централизоване јавне набавке Београд Генералпромет Чачак

Преузми

Решење 4-00-739/2017 26. 07. 2017 ЈП за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве Градац Чачак Verkering I Paleta color

Преузми

Решење 4-00-804/2017 26. 07. 2017 Универзитетска дечија клиника Тиршова Београд Баха Београд

Преузми

Решење 4-00-566/2017 26. 07. 2017 ЈП Електропривреда Србије Огранак ХЕ Ђердап Кладово Minel general electric

Преузми

Закључак 4-00-351/2017 26. 07. 2017 ЈП Електропривреда Србије Огранак РБ Колубара Лазаревац ABC - test Valjevo

Преузми

Закључак 4-00-833/2017 26. 07. 2017 Управа за заједничке послове републичких органа Београд Termo max Beograd

Преузми

Решење 4-00-932/2017 25. 07. 2017 Министарство привреде ГП 5Д Панвље и Карин Комерц МД Ветерник и Пословност Ниш и Анкер Инг Ниш и ПСВ Уб

Преузми

Решење 4-00-611/2015 25. 07. 2017 Прва економска школа Београд Office land Beograd

Преузми

Решење 4-00-944/2017 25. 07. 2017 Министарство привреде Sloga Constrruction Kragujevac

Преузми

Решење 4-00-746/2017 25. 07. 2017 Апелациони суд Ниш I&D Com Beograd

Преузми

Закључак 4-00-960/2017 25. 07. 2017 Општа болница Суботица Komercservis - Produkt Co Novi Sad

Преузми

Решење 4-00-580/2017 25. 07. 2017 ЈП Електропривреда Србије Огранак РБ Колубара Лазаревац Енерготехника - Јужна Бачка д.о.о. Нови Сад

Преузми

Решење 4-00-615/2017 25. 07. 2017 ЈП Национални парк Ђердап Доњи Милановац Услуге Драговић Петрово село Кладово

Преузми

Решење 4-00-705/2017 25. 07. 2017 ЈКП Наш дом Апатин Продрес Крушевац

Преузми

Решење 4-00-655/2017 25. 07. 2017 Општина Неготин PTP Mokpromet Negotin

Преузми

Решење 4-00-720/2017 25. 07. 2017 Клинички центар Ниш AMG Pharm Beograd

Преузми