ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

О нама

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија) је самосталан и независан орган Републике Србије, који обезбеђује заштиту права у поступцима јавних набавки. Образована је 2002. године на основу тада важећег Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", бр. 39/02, 43/03 - др. закон, 55/04, 101/05 - др. закон /02, 43/03 - др. закон, 55/04, 101/05 - др. закон).

Временом се мењао делокруг послова, организација и начин рада, састав и начин избора чланова и председника Републичке комисије, имајући у виду да су од њеног образовања до данас донета два закона која су уређивала услове, начин и поступке јавних набавки и друга питања из ове области, од којих је други по реду Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", бр. 116/2008) донет 2008. године и престао је да важи 01.04.2013. године даном почетка примене важећег Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 15/2015 и 68/2015) који је ступио на снагу 06.01.2013. године.

Након ступања на снагу измена и допуна важећег Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", број 68/2015) дана 12.08.2015. године, одредбама измењеног Закона је предвиђено да Републичку комисију чине председник и осам чланова које бира и разрешава Народна скупштина Републике Србије на предлог одбора Народне скупштине надлежног за финансије, а након спроведеног јавног конкурса, а мандат им траје пет година.

У време важења основне верзије текста Закона о јавним набавкама објављеног у „Службеном гласнику Републике Србије", број 124/2012, на Другој седници Првог редовног заседања Народна скупштина Републике Србије је дана 26. марта 2013. године усвојила Предлог одлуке о избору председника и чланова Републичке комисије, која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије", број 29 од 29. марта 2013. године, на основу које је за председника изабран Саша Варинац, а за чланове Хана Хукић, Весна Станковић, Весна Гојковић Милин, Жељко Грошета, Бранислав Цветковић и Ристивоје Ђокић.

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење