ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Начелни правни ставови

1. Општа седница, 12.04.2013. године - 2. став (члан 172. ЗЈН/2012)

На другу фазу рестриктивног поступка, која је покренута од 1. априла 2013. године, примењују се одредбе Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 116/2008), уколико је рестриктивни поступак започет по одредбама истог закона.

Образложење:

Даном почетка примене Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије Републике Србије”, бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН/2012) престао je да важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 116/2008; у даљем тексту: ЗЈН/2008) и подзаконски акти донети на основу ЗЈН/2008. ЗЈН/2012 је ступио на снагу 6. јануара 2013. године, а примењује се од 1. априла 2013. године, осим одредби члана 78. тог закона које се примењују од 1. септембра 2013. године.

Одредбом члана 172. став 1. ЗЈН/2012 је прописано да се на поступке јавних набавки започете до дана почетка примене овог закона примењују прописи по којима су започети.

Уколико је рестриктивни поступак започет по одредбама ЗЈН/2008, то значи да се у складу са одредбом члана 2. став 1. тачка 7) ЗЈН/2008, којом је утврђено да је рестриктивни поступак поступак који се спроводи у две фазе и у којем у другој фази понуду могу поднети само кандидати, на другу фазу рестриктивног поступка која је покренута од 1. априла 2013. године примењују одредбе ЗЈН/2008.

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење