ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Начелни правни ставови

3. Општа седница, 14.04.2014. године - 16. став (члан 86. став 9. ЗЈН/2012)

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Образложење:

Чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) прописано је да када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Чланом 2. став 1. Правилника о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Службени гласник РС", број 30/13; у даљем тексту Правилник) прописано је да се доказ о домаћем пореклу добара која се нуде у поступку јавне набавке, доставља уз понуду понуђача, док је ставом 2. прописано да доказ из става 1. тог члана издаје Привредна комора Србије на писмени захтев подносиоца, у складу са прописима којима се уређује царински систем.

Из наведене одредбе ЗЈН произилази да ће наручилац када понуђач у понуди достави доказ да нуди добро домаћег порекла, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да о томе доставе доказ, предвиђен чланом 2. Правилника. Међутим, у случају када више понуђача нуди идентично добро истог произвођача, што се из садржине њихових понуда може несумњиво утврдити, а само један од њих у понуди достави доказ о домаћем пореклу добара, став Републичке комисије је да ће се у таквим ситуацијама сматрати да су и остали понуђачи, који су у конкретној јавној набавци понудили идентично добро тог произвођача, понудили добра домаћег порекла.

Дакле, Републичка комисија истиче да у наведеном случају наручилац није дужан да поступа у складу са чланом 86. став 9. ЗЈН и да позове понуђаче који су понудили идентична добра истог произвођача да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ о томе, уколико из садржине њихових понуда јасно и недвосмислено може да утврди да је реч о истом производу за који је неко од понуђача у поступку у оквиру своје понуде доставио предметно уверење о домаћем пореклу.

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење