ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Статистика

Статистика о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за децембар 2015

Извештај за децембaр 2015.docx [ docx 1.130,8KB ]

Извештај за децембар 2015.pdf [ pdf 482,8KB ]

Статистика о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за месец новембар 2015

Извештај за новембар 2015.docx [ docx 1.280,4KB ]

Извештај за новембар 2015.pdf [ pdf 564,4KB ]

Статистика о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за месец октобар 2015

Извештај за октобар 2015.docx [ docx 1.695,1KB ]

Извештај за октобар 2015.pdf [ pdf 635,5KB ]

Статистика о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за месец септембар 2015

Извештај за септембар 2015.docx [ docx 1.462,1KB ]

Извештај за септембар 2015.pdf [ pdf 574,8KB ]

Статистика о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за месец август 2015

Извештај за август 2015.docx [ docx 1.132,6KB ]

Извештај за август 2015.pdf [ pdf 522,0KB ]

Статистика о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за месец јул 2015

Извештај за јул 2015.docx [ docx 900,4KB ]

Извештај за јул 2015.pdf [ pdf 500,4KB ]

Статистика о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за месец јун 2015

Извештај за јун 2015.docx [ docx 1.724,6KB ]

Извештај за јун 2015.pdf [ pdf 644,3KB ]

Статистика о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за месец мај 2015

Извештај за маj 2015.docx [ docx 1.456,8KB ]

Извештај за маj 2015.pdf [ pdf 595,3KB ]

Статистика о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за месец април 2015

Извештај за април 2015.docx [ docx 1.178,6KB ]

Извештај за април 2015.pdf [ pdf 479,4KB ]

Статистика о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за месец март 2015

Извештај за март 2015.docx [ docx 1.126,9KB ]

Извештај за март 2015.pdf [ pdf 539,3KB ]

следећа

1 - 10 / 34

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење