ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Актуелности

17. 07. 2017

Најчешће уочене грешке у поступцима јавних набавки

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, у сарадњи са програмом СИГМА/ОЕЦД припремила документ Анализа најчешћих грешака у поступцима јавних набавки приликом спровођења поступака јавних набавки.

Анализом донетих одлука, уочена су одређена неправилна поступања наручилаца која се могу окарактерисати као учестала, те је потребно наручиоцима указати на њих у циљу смањења оваквих поступања и смањења броја захтева за заштиту права. Републичка комисија је у 2016. години донела укупно 1370 одлука поводом поднетих захтева за заштиту права, од тога је делимично поништила 656 поступака јавних набавки, док је у целини поништено 126 поступака. На основу ових одлука направљена је анализа и уочено је да се одређена неправилна поступања наручилаца могу окарактерисати као учестала. Дакле, наглашавамо да је циљ документа да се наручиоцима укаже на таква неправилна поступања, у циљу смањења оваквих грешака од стране наручиоца и последично смањења укупног броја захтева за заштиту права. Упознавање наручилаца са најчешћим грешкама у раду те будућем смањењу оваквих грешака, утицаће на унапређење система јавних набавки у Републици Србији. Анализа се фокусира на неправилна поступања у следећих 11 сегмената:

1. Teхничке спецификације

2. Финансијски капацитет

3. Пословни капацитет

4. Кадровски капацитет

5. Технички капацитет

6. Критеријуми за доделу уговора

7. Непотпуно утврђено чињенично стање

8. Неуобичајено ниска цена

9. Необразложена стручна оцена понуда

10. Погрешна оцена достављених доказа

11. Одбијање понуда због „формалних" недостатакa

Комплетан документ можете преузети овде:

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење