ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Javni poziv za obrazovanje liste veštaka Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Актуелности

30. 06. 2017

Радионица “Унапређење система јавних набавки у Србији - врсте нерегуларности и настојања да се оне идентификују“

У Београду је 30. јуна 2017. године одржана радионица посвећена анализи 11 најчешћих грешака наручилаца приликом спровођења поступака јавних набавки, које је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки уочила приликом решавања о поднетим захтевима за заштиту права. Анализу најчешћих грешака у поступцима јавних набавки приликом спровођења поступака јавних набавки израдила је Републичка комисија, у сврху смањења грешака наручилаца и смањења броја поднетих захтева за заштиту права, чиме ће се обезбедити ефикасније задовољење потреба крајњих корисника (грађана) у поступцима јавних набавки.

Ова интерактивна радионица представља активност у оквиру техничке помоћи програма СИГМА/ОЕЦД који финансира Европске унија, а која има за циљ јачање капацитета наручилаца, а све у контексту даљег усклађивања са законодавством ЕУ.

Радионици је присуствовало око 80 представника наручилаца (ЈП „ЕПС", ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ", Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, ЈП „ЕМС", ЈП „Градско стамбено", Београд, Народна банка Србије, Републички фонд за здравствено осигурање, представници здравствених центара и многи други), који су поставили и велики број питања представницима Републичке комисије и програма СИГМА/ОЕЦД, а у вези са правилним начинима спровођења поступака јавних набавки.

Скуп је, у име програма СИГМА/ОЕЦД, ко-организатора догађаја, отворила Ерика Бозај, задужена за праћење области јавних набавки у СИГМА/ОЕЦД. О могућностима за даље унапређење заштите права у поступцима јавних набавки говорила је Хана Хукић, председница Републичке комисије. О најчешћим грешкама наручилаца говорили су Бранимир Благојевић, члан Републичке комисије и Зоран Блажевић, спољни експерт СИГМА/ОЕЦД који се дуги низ година бави јавним набавкама у Републици Хрватској и у региону.

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење