Pomozite Srbiji Izve�taji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o listi ve�taka za javne nabavke Pravilnik o listi ve�taka za javne nabavke Plan integriteta
Publikacije

Актуелности

04. 09. 2014

Одржана завршна радионица у области контроле јавних набавки у организацији ОЛАФ-а

Одржана завршна радионица у области контроле јавних набавки у организацији ОЛАФ-а

У Будимпешти je одржана завршна радионица из области контроле јавних набавки у организацији Европске канцеларије за борбу против финансијских превара (ОЛАФ), у оквиру Hercule ...

06. 08. 2014

Учешће представника Републичке комисије на дводневној обуци из области контроле јавних набавки

Учешће представника Републичке комисије на дводневној обуци из области контроле јавних набавки

Представници Републичке комисије боравили су у Будимпешти на дводневној обуци из области контроле јавних набавки у организацији Европске канцеларије за борбу против превара ...

27. 06. 2014

Радна посета Државној комисији за контролу поступака јаве набаве Републике Хрватске

Радна посета Државној комисији за контролу поступака јаве набаве Републике Хрватске

Представници Републичке комсиије су 27. 06. 2014. године боравили у радној посети Државној комисији за контролу поступака јавне набаве Републике Хрватске ...

26. 06. 2014

Радна посета Агенцији за јавно-приватно партнерство Републике Хрватске

Радна посета Агенцији за јавно-приватно партнерство Републике Хрватске

Четворочлана делегација Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки је остварујући међународну сарадњу, уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, 26. 06. 2014 ...

Bannercenter Odluke

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење