Projekat UNDP i Republicke komisije Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Актуелности

12. 02. 2015

Радионице у области јавно-приватног партнерства

Радионице у области јавно-приватног партнерства

У оквиру „Пројекта развојне помоћи Републици Србији у области ЈПП-а“, чији су носиоци Републичка комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Агенција за ЈПП Републике ...

06. 02. 2015

Нови начин претраге одлука Републичке комисије

Нови начин претраге одлука Републичке комисије

Републичка комисија је развила нови начин претраге објављених одлука на својој интернет страници који има за циљ да правну праксу овог државног органа на ефикасан начин учини ...

23. 12. 2014

Едукативна радионица за представнике медија

Едукативна радионица за представнике медија

У оквиру пројекта УНДП, представници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Управе за јавне набавке су 23.12.2014. године у Ечкој, одржали радионицу ...

05. 12. 2014

Одржана регионална конференција државних органа чија се надлежност односи на заштиту права у поступцима јавних набавки

Одржана регионална конференција државних органа чија се надлежност односи на заштиту права у поступцима јавних набавки

У оквиру пројекта УНДП-а „Унапређење механизама одговорности у јавним финансијама“, 4. и 5. децембра у Београду је одржана дводневна стручна конференција на тему „Заштита ...

Bannercenter Odluke

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење