Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Актуелности

21. 10. 2015

Саопштење за јавност Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Саопштење за јавност Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Поводом информација које су објављене у средствима јавног информисања, у вези са поступком јавне набавке реконструкције Музеја савремене уметности, обавештавамо Вас о следећем ...

24. 09. 2015

Конференција Привредне коморе Србије "Поглавље 5 - о чему преговарамо?"

Конференција Привредне коморе Србије "Поглавље 5 - о чему преговарамо?"

Интерес српске привреде је да процес јавних набавки буде у складу са европском традицијом, да се повећа транспарентност поступака и ојача конкуренција, предуслов тржишне привреде ...

17. 09. 2015

62. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

62. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

На седници Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава одржаној ван седишта Народне скупштине, у просторијама Републичке комисије за заштиту ...

10. 07. 2015

Објављенa збирка одабраних одлука из Републике Србије, Републике Хрватске и Републике Словеније

Објављенa збирка одабраних одлука из Републике Србије, Републике Хрватске и Републике Словеније

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је, у оквиру пројекта Програма за развој Уједињених нација (УНДП) „Унапређење механизама одговорности у јавним ...

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење