Актуелности

21. 03. 2014

Учешће представника Републичке комисије у преговорима о приступању Републике Србије Европској Унији

Учешће представника Републичке комисије у преговорима о приступању Републике Србије Европској Унији

Седам представника Републичке комисије именовано је за чланове преговарачке групе за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској Унији, у оквиру преговарачког ...

03. 02. 2014

Радна посета државним органима Републике Словеније

Радна посета државним органима Републике Словеније

Шесточлна делегација Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки је остварујући међународну сарадњу у организацији Европске комисије (ТАIEX-a - Technical ...

09. 01. 2014

Значајно увећање броја примљених предмета у Републичкој комисији

Значајно увећање броја примљених предмета у Републичкој комисији

Анализом постигнутих радних резултата Републичке комисије у претходном периоду, установљено је да се сваке године бележи константан и веома значајан пораст броја примљених ...

Bannercenter Odluke

Начелни правни ставови

Уколико наручилац, применом члана 153. став 1. тачка 1) Зaкона о јавним набавкама, решењем усвоји поднети захтев за заштиту права, поступак заштите права се не може наставити пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки. Међутим, подносилац тог захтева има право да поднесе нови захтев за заштиту права којим ће оспорити радње у поступку јавне набавке које ће наручилац предузети после доношења поменутог решења о усвајању захтева за заштиту права. Уколико је поднетим захтевом за заштиту права оспорена садржина конкурсне докуметнације или позива за подношење понуда, односно пријава, а наручилац решењем којим усвоји захтев за заштиту права као основане оцени само поједине наводе подносиоца захтева, подносилац има право да поднесе захтев за заштиту права који ће имати исту садржину у погледу оних навода које наручилац није разматрао или их је у решењу оценио као неосноване.

Oбразложење

Као елементе критеријума економски најповољнија понуда из члана 85. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац може да користи само оне елементе који се односе на извршење конкретног уговора о јавној набавци. Дакле, као елементи критеријума не могу се користити они елементи који се односе на реализацију неких других, раније закључених уговора које је извршавао понуђач, као ни остале околности које нису у вези са извршењем конкретног уговора о јавној набавци.

Oбразложење

Уколико понуђач или подносилац пријаве уз понуду или пријаву не доставе доказе о испуњености услова за учешће из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Зaкона о јавним набавкама, наручилац је дужан да провери да ли су та лица уписана у регистар понуђача који је, у складу са одредбама члана 78. Закона о јавним набавкама, доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, без обзира да ли су та лица у својој понуди или пријави навела податке о упису у тај регистар. У том случају, сматраће се да су испуњени наведени услови уколико су понуђач или подносилац пријаве уписани у регистар понуђача пре протека рока за подношење понуда у конкретном поступку јавне набавке, што је наручилац, такође, дужан да провери.

Oбразложење