Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Актуелности

01. 07. 2015

Значајно увећање броја примљених предмета у Републичкој комисији

Значајно увећање броја примљених предмета у Републичкој комисији

Републичка комисија је у јуну 2015. године примила 266 захтева за заштиту права ...

23. 06. 2015

Састанак о јавним набавкама у организацији Мисије ОЕБС

Састанак о јавним набавкама у организацији Мисије ОЕБС

Представници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки су учествовали на дводневном састанку о јавним набавкама, који је, у организацији Мисије ОЕБС-а ...

22. 06. 2015

SIGMA – континуирана сарадња са Републичком комисијом

SIGMA – континуирана сарадња са Републичком комисијом

Дана 22.06.2015. године, у организацији и уз подршку програма SIGMA Републичкој комисији, представљене су анализе из области јавних набавки, које су израђене од стране ангажованих ...

19. 06. 2015

Радна посета институцијама Републике Хрватске у области заштите права и јавно – приватног партнерства и концесија

Радна посета институцијама Републике Хрватске у области заштите права и јавно – приватног партнерства и концесија

Представници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки су, у оквиру пројектне подршке ОЕБС-а, 18. и 19.06. 2015. године, посетили Државну комисију за ...

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење