Pomozite Srbiji Mailing list Izve�taji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o listi ve�taka za javne nabavke Pravilnik o listi ve�taka za javne nabavke Pravilnik o listi ve�taka za javne nabavke Plan integriteta
Publikacije

Актуелности

29. 10. 2014

Измена бројева телефона и факса писарнице Републичке комисије

Измена бројева телефона и факса писарнице Републичке комисије

Обавештавамо Вас да је почев од 29.10.2014. године дошло до измене бројева телефона и факса писарнице Републичке комисије, те да се информације у вези са статусом предмета ...

20. 10. 2014

Одржана регионална конференција државних органа чија се надлежност односи на заштиту права у поступцима јавних набавки

Одржана регионална конференција државних органа чија се надлежност односи на заштиту права у поступцима јавних набавки

На иницијативу Републичке комисије за остваривањем међународне сарадње, захваљујући подршци пројекта УНДП-а „Унапређење механизама одговорности у јавним финансијама“, 16 ...

20. 10. 2014

Oмогућена уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства

Oмогућена уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства

Републичка комисија је у сарадњи са Министарством финансија и Народном Банком Србије омогућила уплату таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства, а детаљне ...

16. 10. 2014

Републичка комисија унапредила начин праћења правне праксе

Републичка комисија унапредила начин праћења правне праксе

У настојању да стручној јавности у што већој мери учини доступним релевантне податке о свом раду, Републичка комисија је омогућила функционисање листе електронских адреса ...

Bannercenter Odluke

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење