Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Актуелности

24. 03. 2015

Новости и појашњења у вези са рачуном за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права

Новости и појашњења у вези са рачуном за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права

Отварање новог (евиденционог) рачуна за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права број 840-30678845-06, о чему је обавештење објављено 04.03.2015. године на интернет ...

20. 03. 2015

Саопштење за јавност Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Саопштење за јавност Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Поводом информација објављених у средствима јавног информисања у вези са јавном набавком опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије угроженим потрошачима (сет топ боксова) ...

04. 03. 2015

Нови рачун за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права

Нови рачун за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је ради повећања ефикасности у раду, поред постојећег, отворила и евиденциони рачун за уплату таксе за подношење ...

04. 03. 2015

Учешће представника Републичке комисије на регионалној стручној конференцији

Учешће представника Републичке комисије на регионалној стручној конференцији

Регионална дводневна конференција Западног Балкана о теми „Јавне набавке – кључна стратешка функција доброг управљања“, одржана је у Сарајеву 24. и 25. фебруара 2015. године ...

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava

Начелни правни ставови

Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Oбразложење

Чињеница да понуђач није потписао последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, уколико је исто предвиђено предметном конкурсном документацијом, представља разлог за одбијање понуде као неприхватљиве у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама будући да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци. Уколико обавеза потписивања последње стране модела уговора као саставног дела понуде није предвиђена предметном конкурсном документацијом, наручилац ће пре него што приступи стручној оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Oбразложење

Уколико више понуђача у поступку јавне набавке несумњиво нуде идентично добро истог произвођача, а само један понуђач достави доказ о домаћем пореклу добара, наручилац није дужан да поступи у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама и да тражи од осталих понуђача да се изјасне и доставе доказ о томе да нуде добра домаћег порекла, већ ће се сматрати да су сви наведени понуђачи понудили добра домаћег порекла.

Oбразложење